Cadwch mewn cysylltiad

Fel eich Aelod Seneddol Llafur dros Ogledd Caerdydd, hoffwn gael gwybod beth sy'n bwysig i chi. Cofiwch gysylltu os oes gennych chi unrhyw bryderon ac i ddweud wrthyf am eich blaenoriaethau ar gyfer ein hetholaeth.

Ffôn: 02920 624440

Email: anna.mcmorrin.mp@parliament.uk

2 Codas House, 52-60 Merthyr Road, Caerdydd, CF14 1DJ

House of Commons, London, SW1A 0AA

Twitter: @AnnaMcMorrin

Facebook: AnnaMcMorrinMP

Instagram: anna.mcmorrin.mp

I anfon e-bost i fy nghyfeiriad seneddol, defnyddiwch y ffurflen isod a byddwn yn ymateb cyn gynted ag y bo modd.

Polisi Preifatrwydd

Rydym yn parchu eich hawl i breifatrwydd. Mae’r Polisi Preifatrwydd hwn yn nodi sut yr ydym ni’n prosesu’r data personol yr ydym ni’n ei gasglu gennych chi a sut y gallem ddefnyddio eich gwybodaeth.

Data Personol

O dan Reoliad Cyffredin ar Ddiogelu Data yr UE (GDPR), diffinnir data personol fel a ganlyn:

              “unrhyw wybodaeth sy’n ymwneud â pherson naturiol adnabyddedig neu adnabyddadwy (‘gwrthrych y data’); person naturiol adnabyddadwy yw un y mae’n bosibl ei adnabod yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol, yn enwedig drwy gyfeirio at ddynodwr megis enw, rhif adnabod, data lleol, dynodwr ar-lein neu drwy un ffactor neu fwy sy’n benodol i hunaniaeth corfforol, ffisiolegol, genynnol, meddyliol, economaidd, diwylliannol neu gymdeithasol y person naturiol hwnnw.”

Sut yr ydym yn defnyddio eich gwybodaeth

Mae’r polisi preifatrwydd hwn yn dweud wrthych sut y byddwn ni, swyddfa Anna McMorrin, yn casglu ac yn defnyddio eich data personol mewn ymateb i’ch cais am gymorth.

Pam y mae angen i swyddfa Anna McMorrin gasglu a storio data personol?

Er mwyn i ni gynnig cymorth i chi gyda’ch ymholiad, mae angen inni gasglu rhywfaint o ddata personol. Rydym bob amser yn ymrwymedig i sicrhau bod yr wybodaeth a gesglir ac a ddefnyddir gennym yn briodol i’r diben hwn, ac nad yw’n ymosodiad ar eich preifatrwydd. Bydd y sail gyfreithlon ar gyfer casglu a defnyddio eich data personol yn dibynnu ar gyd-destun penodol y casglu. Fodd bynnag, ni fyddwn yn casglu data personol gennych chi fel arfer ac eithrio (a) pan fo gennym ni eich cydsyniad i wneud hynny neu (b) pan fo prosesu’r data personol o fudd cyfreithlon i ni, ac nad yw’r budd hwnnw yn cael ei drechu gan eich hawliau.

Mae gan Anna McMorrin hawl i wneud copi o’r rhestr etholaethol yn rhan o’i dyletswyddau fel Aelod etholedig o Senedd y DU. Mae hyn yn cynnwys enw llawn a chyfeiriad pob etholwr cofrestredig, a chaiff Anna ysgrifennu atoch ynglŷn â’i gweithgareddau fel AS.

A fydd swyddfa Anna McMorrin yn rhannu fy nata personol ag unrhyw un arall?

Pan fydd Anna yn ymgymryd â gwaith achos ar eich rhan, gallai fod angen rhannu’r manylion yr ydych yn eu rhoi ag adrannau’r Llywodraeth, awdurdodau lleol a chyrff cyhoeddus eraill. Ni fydd Anna yn rhannu gwybodaeth oni bai bod ei hangen i fwrw ymlaen â’ch achos. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu bryderon o ran sut y defnyddir gwybodaeth yr ydych yn ei rhannu yn rhan o gais am waith achos, cysylltwch â’r Swyddog Diogelu Data i gael rhagor o wybodaeth.

Ac eithrio yn yr amgylchiadau uchod, ni fydd Anna yn rhannu gwybodaeth bersonol â sefydliadau eraill oni bai eich bod yn rhoi cydsyniad penodol ar gyfer hyn.

Er mwyn cyfathrebu â chi am y gwaith a wneir ganddi fel AS Etholaeth Gogledd Caerdydd, gallai fod angen i Anna drosglwyddo gwybodaeth bersonol i wledydd y tu allan i’r UE. Yn yr achos hwn, bydd Anna yn cymryd camau i sicrhau bod y cyflenwyr yn cydymffurfio â’r Rheoliad Cyffredin ar Ddiogelu Data neu’n destun y cynllun Privacy Shield rhwng yr Undeb Ewropeaidd a’r Unol Daleithiau.

Sut y bydd swyddfa Anna McMorrin yn defnyddio’r data personol a gesglir gennyf I?

Bydd swyddfa Anna McMorrin yn prosesu (casglu, storio a defnyddio) yr wybodaeth a ddarperir gennych mewn modd sy’n gydnaws â’r Rheoliad Cyffredin ar Ddiogelu Data yr UE (GDPR). Byddwn yn gwneud ein gorau i gynnal eich gwybodaeth yn gywir ac yn gyfredol, a pheidio â’i chadw am fwy nag sydd ei hangen. Bydd swyddfa Anna McMorrin yn storio eich data personol am 2 flynedd, a gwaredir y data personol ar ôl hyn yn ddiogel.

Bydd yr holl ddata personol yr ydych yn ei rannu ag Anna McMorrin yn cael ei storio yn ddiogel, yn ffisegol ac yn electronig, yn unol â’n polisïau.

O dan ba amgylchiadau y bydd swyddfa Anna McMorrin yn cysylltu â mi?

Rydym yn ceisio peidio â bod yn ymwthiol, ac rydym yn gwneud yn siŵr nad ydym yn gofyn cwestiynau amherthnasol a diangen. At hynny, bydd yr wybodaeth yr ydych yn ei rhannu yn destun mesurau a gweithdrefnau llym i leihau’r risg o ddefnydd neu ddatgeliad nas awdurdodir.

Eich hawliau fel gwrthrych y data

Mae gennych nifer o hawliau o ran eich gwybodaeth bersonol a’r cyfle i ddewis sut y defnyddir yr wybodaeth. Cewch:

 • Ofyn am gopïau o’r wybodaeth bersonol a gedwir amdanoch chi gan swyddfa Anna (a elwir yn “gais gwrthrych am wybodaeth”)
 • Gofyn i ni gywiro neu ddiweddaru unrhyw wybodaeth bersonol a gedwir amdanoch chi
 • Gofyn i ni ddileu eich gwybodaeth neu gyfyngu’r ffordd yr ydym yn ei defnyddio
 • Gofyn i gael yr wybodaeth bersonol yr ydych wedi ei rhannu â ni ar ffurf electronig fel y gellir ei throsglwyddo i reolydd data arall (a elwir yn “cludadwyedd data”)

Cewch ddewis peidio â derbyn rhagor o gyfathrebiadau gan swyddfa Anna McMorrin, ar unrhyw ffurf neu adeg. Ymdrinnir â phob cais i ddatdanysgrifio yn brydlon, ac ym mhob achos, o fewn wythnos.

A yw’n bosibl i mi gael gwybod pa ddata personol a gedwir amdanaf i gan swyddfa Anna McMorrin?

Gall swyddfa Anna McMorrin gadarnhau pa wybodaeth yr ydym yn ei chadw amdanoch chi a sut y caiff ei phrosesu, dim ond drwy wneud cais i ni. Gelwir y weithdrefn hon yn Gais Gwrthrych am Wybodaeth. Os yw’r swyddfa yn cadw data personol amdanoch chi, cewch ofyn am yr wybodaeth a ganlyn:

 • Manylion cyswllt y Swyddog Diogelu Data.
 • At ba ddibenion y prosesir y data ac ar ba sail gyfreithiol.
 • Os prosesir y data ar sail buddion cyfreithlon swyddfa Anna McMorrin neu drydydd parti, gwybodaeth am y buddion hynny.
 • Categorïau'r data personol sy’n cael ei gasglu, ei storio a’i brosesu.
 • Derbynnydd/derbynwyr neu’r mathau o dderbynwyr y datgelir y data iddynt.
 • Os ydym yn bwriadu trosglwyddo data personol i drydedd wlad neu sefydliad rhyngwladol, gwybodaeth am sut yr ydym ni’n sicrhau y gwneir hyn mewn modd diogel.
 • Am ba mor hir y caiff y data ei storio.
 • Gwybodaeth am eich hawl i dynnu eich cydsyniad yn ôl ar unrhyw adeg.
 • Sut i gyflwyno cwyn gerbron yr awdurdod goruchwyliol.
 • Ffynhonnell y data personol os na chafodd ei gasglu yn uniongyrchol gennych chi.

Pa ddogfennau adnabod y bydd angen i mi eu darparu er mwyn cael mynediad at hyn?

Mae swyddfa Anna McMorrin yn derbyn y dogfennau adnabod canlynol pan ofynnir am wybodaeth am eich data personol: pasbort, trwydded yrru, bil cyfleustodau (o’r tri mis diwethaf). I wneud Cais Gwrthrych am Wybodaeth (SAR), cysylltwch â’r Swyddog Diogelu Data, Hannah Buckingham yn Uned 2 Codas House, 52-60 Heol Merthyr, Caerdydd CF14 1DJ. E-bost: hannah.buckingham@parliament.uk

 

Response to EU Withdrawal Bill vote

Medi 12, 2017

Following last night’s vote in the House of Commons on the EU Withdrawal Bill, I am deeply disappointed with the result. The Bill is an affront to parliamentary democracy, containing fundamental flaws that give huge and accountable powers to government Ministers.  It will also undermine and introd…

In Parliament w/c 4th September 2017

Medi 11, 2017

Anna McMorrin Labour MP for Cardiff North Parliamentary Diary w/c 4th September 2017 Hello, I hope you all had a lovely summer. I’d like to start by congratulating all our local students who received A-level, AS-level and GCSE results in August. Pupils (and of course staff) at our schools have…

Letter to Foreign Secretary: Rohingya Muslims in Myanmar

Medi 7, 2017

news_image
On Wednesday 6th September, I was one of the 157 MPs who signed a letter addressed to the Foreign Secretary, Boris Johnson, demanding that the government take action to stop the recent escalation of violence targeted towards Rohingya Muslims in Myanmar. Rushanara Ali MP, Co-Chair of the APPG for De…

NRW Meeting about Fforest Fawr Restoration

Medi 4, 2017

news_image
Meeting with Natural Resources Wales to discuss restoration of Fforest Fawr in Tongwynlais. Today I met with Gareth O’Shea, Executive Director for Operations across South Wales, and John Hogg, Head of Operations for Natural Resources Wales (NRW) to discuss the planned larch disease felling at Ffore…

Petition: Restore Fforest Fawr after larch disease cull

Awst 18, 2017

news_image
#RestoreFforestFawr You can sign the petition here. As some of you may be aware, larch disease in trees is having a devastating effect on our forests across Wales, including unfortunately in Forest Fawr in Tongwynlais, and I am pleased to see Natural Resources Wales taking sensible steps to ma…

Blog: WASPI Campaign

Awst 15, 2017

news_image
The unfair changes to State Pension Law haved affect many women. I remain very concerned by the issue, and on the 5th July attended the Westminster Hall debate on Women Against State Pension Inequality (Waspi). It was one of the largest turnouts ever seen for such a debate with some very passionate …

Statement: Velindre Cancer Treatment Centre

Awst 14, 2017

I have had many discussions with Velindre Hospital, local residents and organisations over the past few months to discuss the development and have considered all of the issues very carefully, weighing the very real environmental concerns with the health needs of our communities and that of South Eas…

Newsletter: July and August 2017

Gorffenaf 28, 2017

Here is a copy of my first newsletter that was delivered to homes throughout Cardiff North. Thank you to everyone who helped deliver it and tweeted about receiving it!

Press Release: Ronald House at Children’s Hospital for Wales’

Gorffenaf 26, 2017

 New accommodation for parents of sick children ‘a really welcome addition to Noah’s Ark Children’s Hospital for Wales’ – Julie Morgan AM and Anna McMorrin MP Julie Morgan, AM for Cardiff North, and Anna McMorrin, MP for Cardiff North, yesterday [July 25] visited a newly-opened accommodation block…

Debate on Tesco job losses in the House of Commons

Gorffenaf 19, 2017

On 19th July 2017, I secured a debate in the House of Commons on Tesco House, Cardiff: Job Losses. Below is an extract from my statement: "On Wednesday 21 June, without any warning or consultation with either the Welsh or the UK Governments, Tesco announced it would be closing its customer contact…

« Previous12Next »